Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.08.2020 r. w sprawie wydania postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Lubień Kujawski, dnia 18.08.20220 r. 
INW.6220.15.2020
Obwieszczenie 
Na podstawie art. 9, 10 § 1  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.). 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Pana Marcina Sudomira, zam Rzegocin 7, 87-840 Lubień Kujawski, że w dniu 18.08.2020r. zostało wydane postanowienie - znak: INW.6220.15.2020, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa farmy fotowoltaicznej pn. „RZEGOCIN II” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną „ zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 69, obręb Chojny , gmina Lubień Kujawski. 
 Przed wydaniem ww. postanowienia uzyskano: 
-   opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, 
-   opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy stwierdzającą potrzebę przeprowadzenia ww. oceny, 
-   opinię Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku  PGW Wody Polskie, stwierdzającą, że inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
Z postanowieniem, o którym mowa powyżej oraz pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w tym ww. opiniami zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu.  Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. 
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom postępowania zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjnej w Sołectwie Chojny

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (19 sierpnia 2020)
Opublikował: Monika Piwińska (19 sierpnia 2020, 14:25:47)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125