Zarządzenie 26/2007


Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 20 września 2007 roku


w sprawie; przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2008 rokNa podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr: X/66/99 z dn. 07.X.1999 z późn. zm. w sprawie procedury uchwalenia budżetu miasta i gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje;

§ 1
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Dyrektor Biblioteki Publicznej i Dyrektor Ośrodka Kultury w Lubieniu Kuj., Kierownicy referatów i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy opracowują materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok w szczegółowości i formach oraz na zasadach określonych niniejszym zarządzeniem.

§ 2
Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej należy opracować w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

§ 3
1. Ustalając prognozowane dochody budżetowe należy podać ich źródło oraz kalkulację przyjętych wielkości, winny być zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2007 roku. Osobną informację stanowić będą dochody o stanie mienia komunalnego.
2. Projektowane wydatki, winny być zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2007 roku z podaniem sposobu kalkulacji ich wielkości. W przypadku zaplanowania wydatków na większym poziomie należy podać uzasadnienie ich wzrostu.
3. Podstawą do planowania wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych na 2008 rok są;
- zatrudnienie w/g stanu na dzień 30 października 2007 roku
- stawki wynagrodzeń przewidywany wzrost płac o 9 %, z uwzględnieniem dodatków strażowych, wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych
- składka na fundusz pracy w wysokości 2,45 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od płac zaplanować zgodnie z obowiązującymi przepisami
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy planować w oparciu o aktualne przepisy.

§ 4
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych składają wnioski w terminach i na zasadach określonych odrębną Uchwałą Rady.

§ 5
Zobowiązuje się dyrektorów, kierowników, pracowników na samodzielnych stanowiskach do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2008 rok w terminie do 20 października br.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 20 września 2007 roku


Zgodnie z art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa zmian tej uchwały, należą do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego.


metryczka


Wytworzył: W.Mordzak (20 września 2007)
Opublikował: Marek Tyczyński (3 stycznia 2008, 15:46:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1123