Zarządzenie 24/2007


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 188 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104) oraz § 11 pkt a uchwały Rady Miejskiej Nr: IV/16/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku.


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
zarządza, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr: IV/16/2006 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok zmienionej uchwałami:
- Nr: VI/30/2007 z dnia 16 marca 2007 roku Rady Miejskiej
- Nr: VII/36/2007 z dnia 04 kwietnia 2007 roku Rady Miejskiej
- Nr: 12/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kuj.
- Nr: 15/2007 z dnia 15 maja 2007 roku Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kuj.
- Nr: IX/40/2007 z dnia 21 czerwca 2007 roku Rady Miejskiej
- Nr: X/46/2007 z dnia 24 lipca 2007 roku Rady Miejskiej

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
w § 1 wyrażenie „dochody gminy na kwotę 14.715.594 zł” zastępuje się wyrażeniem „dochody gminy na kwotę 14.773.873 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 3.637.467 zł2. § 2 otrzymuje brzmienie:
w § 2 wyrażenie „wydatki budżetu gminy na kwotę 15.115.594 zł” zastępuje się wyrażeniem „wydatki gminy na kwotę 15.173.873 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 3.637.467 zł


§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 04 września 2007 r.


Zmiany dotyczące budżetu gminy wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Lubienia Kuj. zostały wprowadzone w oparciu o decyzję Nr: WFB.I.3011-37/07 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2007 roku, i decyzją Nr: WFB.I.3011-38/07 z dnia 23 sierpnia 2007 r.
Powyższymi decyzjami dokonujemy zwiększeń planu dotacji celowych na ogólną kwotę 58.279 zł, z czego:
§ w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295, § 2030 o kwotę 18.185 zł zwiększamy środki z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
§ w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101, § 2030 zwiększamy dotację o kwotę 16.082 zł, z tego:
- I klasa 10.234 zł,
- II klasa 5.848 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008, w okresie wrzesień-grudzień 2007 r.,
§ w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85415, § 2030 zwiększamy środki o kwotę 24.012 zł, z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w kwocie 11.196 zł,
- oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 12.816 zł.

Po stronie wydatków dokonujemy zwiększeń w działach klasyfikacji budżetowej zgodnie z przyznanymi środkami.

załączniki (16kB) plik

metryczka


Wytworzył: W.Mordzak (4 września 2007)
Opublikował: Marek Tyczyński (3 stycznia 2008, 15:43:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 868