Obwieszczenie z dnia 13.08.2020 r. Burmistrza Lubienia Kujawskiego o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 13.08.2020 r. 
 
INW.6220.10.2020
 
 
 
Obwieszczenie 
o zebranych dowodach i materiałach 
 
Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 
Zawiadamiam 
  
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na  wniosek  Novelty PV Sp. z o.o., ul. Koralowa 27, 71-220 Szczecin  z dnia 24.03.2020 r.  (wpływ 1 kwietnia 2020 r) dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych” na części działki 63 obręb Kobyla Łąka , gmina Lubien Kujawski. 
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
   Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty. 
  Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe. 
 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjnej w Sołectwie Kobyla Łąka       
 Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, 
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (13 sierpnia 2020)
Opublikował: Monika Piwińska (13 sierpnia 2020, 10:32:37)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 139