Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30.07.2020 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 30.07.2020r. 
 
INW.6220.15.2020
 
 
 
OBWIESZCZENIE 
o zebranych dowodach i materiałach 
 
Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 
Zawiadamiam 
 
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na  wniosek Pana Marcina Sudomira zam. Rzegocin 7, 87-840 Lubień Kujawski, z dnia 28.05.2020 r. (wpływ 12.06.2020r.) dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej pn. „RZEGOCIN II” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
    Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty. 
       Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe. 
        Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjnej w Sołectwie Chojny 
        Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, 
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (30 lipca 2020)
Opublikował: Monika Piwińska (30 lipca 2020, 11:04:31)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133