Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy- budowa budynku rekreacji indywidualnej i garażu w m. Wiktorowo

Lubień Kujawski 09.07.2020 r.
INW.6730.28.2020
 
 
Obwieszczenie 
o zebraniu materiału dowodowego 
 
Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącego budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku garażu wraz z przyłączami infrastruktury technicznej na terenie działki oznaczonej nr 73/28, położonej w obrębie ewidencyjnym Wiktorowo, gmina Lubień Kujawski, realizowanej na wniosek Pana Dariusza Kaczorowskiego. 
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe. 
Zgodnie z art. 49 a wyżej cytowanej ustawy organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie obwieszczenia, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjna w miejscowości Wiktorowo. 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
  
  
  
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (9 lipca 2020)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (9 lipca 2020, 12:55:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 108