Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 03.07.2020 r. o wszczęciui postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

INW.6220.15.2020                                                               Lubień Kujawski, 03.07.2020 r.
 
Obwieszczenie 
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia 
 
Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) dalej Kpa, w związku z art. 73 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) dalej ustawa ooś, 
zawiadamiam 
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pan Marcina Sudomira zam. Rzegocin 7, 87-840 Lubień Kujawski z dnia 28.05.2020 r. (wpływ 12.06.2020 r.) 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej pn. „RZEGOCIN II” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1839) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, planowane przedsięwzięcia zaliczane jest do  inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Jednocześnie zawiadamiam, że stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy ooś, wystąpiłem 
o wydanie opinii  w sprawie potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko oraz zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni 
we Włocławku. 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać stosowne wnioski i uwagi w Referacie Inwestycyjnym, Urzędu Gminy Lubień Kujawski – I piętro, pokój nr 18, w godzinach urzędowania, tj.: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30, wtorek: 7:30-16:00, piątek: 7:30-15:00. 
Zgodnie z art. 74 ust. 3f w sytuacji gdy jest nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj. na tablicach ogłoszeń w Sołectwie Chojny.

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (6 lipca 2020)
Opublikował: Monika Piwińska (6 lipca 2020, 08:36:32)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153