Obwieszczenie wydanym postanowieniu uzgadniającym proejkt decyzji celu publicznego i o zebranych dowodach-budowa sieci gazowej ETAP II w Lubieniu Kujawskim

Lubień Kujawski dn. 19.06.2020 r.
INW.6733.1.2020
           
 
OBWIESZCZENIE 
           
      Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.) zawiadamiam o: 
  1. wydanym postanowieniu: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy (wpływ 04.06.2020 r.) sygnatura O.BY.Z-3.4351.331.AP.2020   uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą w Mieście Lubień Kujawski ETAP II na terenie działek oznaczonych numerami: 516, 558, 562/17, 562/18, 644, 695/1, 695/2, 695/3 w części nie objętej mpzp, położonych w obrębie ewidencyjnym Miasta Lubień Kujawski, w ramach zadania pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastruktur w miejscowościach Lubień Kujawski, Narty (gmina Lubień Kujawski) i Kaliska (gmina Lubień Kujawski)”-ETAP II, w toku postępowania administracyjnego o wydanie ww. decyzji dla omawianego zadania, na wniosek NOVATEK Green Energy Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Bienieckiego2.
  2.  zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem ww. decyzji. 
  
Z treścią postanowienia oraz decyzji strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293 ze zm.) na niniejsze postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie Inwestorowi. 
Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag,
w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w referacie Inwestycyjnym pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Lubień Kujawski. 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (19 czerwca 2020)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (19 czerwca 2020, 11:33:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114