Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających projekt decyzji celu publicznego i o zebranych dowodach-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 6,0 m3/dobę w m. Bilno dz. 70/7

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 17.06.2020 r. 
INW.6733.2.2020
           
 
OBWIESZCZENIE 
  
 Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 20 20, poz. 256 ze zm.) zawiadamiam o: 
 
1)   wydanym postanowieniu:
  • §   Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku z dnia 02.06.2020 r. (wpływ 08.06.2020 r.) sygnatura WOZU.DW.WZN.5151.6.21.2020.ERK
2)    wydanej opinii
  • §   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z dnia 08.06.2020 r. (wpływ 09.06.2020 r.) znak N.NZ-42-11-19/20.
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej
na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 6,0 m3/dobę przy budynku mieszkalnym
wielorodzinnym na terenie działki oznaczonej nr 70/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Bilno,
gmina Lubień Kujawski,  w toku postępowania administracyjnego o wydanie ww. decyzji dla omawianego
zadania, na wniosek Gminy Lubień Kujawski z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień
Kujawski.
  
3)     zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem ww. decyzji. 
 
Z treścią postanowienia oraz opinii strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293 ze zm.) na niniejsze postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie Inwestorowi. 
Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w referacie Inwestycyjnym pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie Bilno.
  
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (17 czerwca 2020)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (17 czerwca 2020, 09:29:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130