Obwieszczenie -budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Lubień Kujawski

                                                                                                 Lubień Kujawski dn. 28.05.2020 r.
  
Obwieszczenie 
 

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że w zawiadomieniu z dnia 15.05.2020 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Lubień Kujawski-ETAP II realizowanej na działkach nr ewid. 516, 558, 562/18, 644, 695/1, 695/2,  695/3 w części nie objętej mpzp w obrębie Miasto Lubień Kujawski gm. Lubień Kujawski w ramach zadania pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastruktur w miejscowościach Lubień Kujawski, Narty (gmina Lubień Kujawski) i Kaliska (gmina Lubień Kujawski)”-ETAP II, nastąpiła omyłka pisarska poprzez nieuwzględnienie w zakresie inwestycji działki nr ewid. 562/17 obręb Miasto Lubień Kujawski. 
W związku z powyższym zawiadamiam, że postępowanie zainicjowane wnioskiem z dnia 9.04.2020 r. złożonym przez firmę NOVATEK Green Energy Sp. z o. o z siedzibą przy Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa występuje pan Andrzej Bieniecki reprezentujący firmę "IZOL" Sp. z o. o z siedzibą ul. Łęgska 51b, 87-800 Włocławek, toczy się dla inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Lubień Kujawski-ETAP II realizowanej na działkach nr ewid. 516, 558, 562/17, 562/18, 644, 695/1, 695/2,  695/3 w części nie objętej mpzp w obrębie Miasto Lubień Kujawski gm. Lubień Kujawski w ramach zadania pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastruktur w miejscowościach Lubień Kujawski, Narty (gmina Lubień Kujawski) i Kaliska (gmina Lubień Kujawski)”-ETAP II. 
Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18. 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w miejscowości Lubień Kujawski. 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
  
  
Zgodnie z art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), organ administracji publicznej może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę. 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (28 maja 2020)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (28 maja 2020, 12:16:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153