Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia UM-7624-14/2007

                                                                                      Lubień Kujawski 30.11.2007r.
UM-7624/14/2007  
                                                    Decyzja
              o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 7  pkt. 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)
Po rozpatrzeniu wniosku Pana Władysława Miziołka zam. Błędowo gm. Lubień Kujawski z dnia 17.08.2007r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „budowie elektrowni wiatrowej o mocy 500 kW wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce nr 7 w m. Błądowo gm. Lubień Kujawski”.
 
                                                   Ustalam  
Następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:
 
I.                   Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
1.      Rodzaj przedsięwzięcia
 
         Planowana inwestycja polegająca na budowie elektrowni wiatrowych o mocy 500 kW.
Obiekt zlokalizowany będzie na gruntach rolnych. Najbliższe budynki mieszkalne zlokalizowane są w odległości ponad 200 m  od projektowanej elektrowni wiatrowej.
 
2.      Miejsce realizacji przedsięwzięcia
 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Błędowo gm. Lubień Kujawski na terenie działki o nr 7.
 
 
II.                Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 
1.      W zakresie warunków hydrogeologicznych projektowane przedsięwzięcie ograniczy się do zmian wynikających z konieczności wykonania robót ziemnych.
2.      Podczas prac związanych z realizacją przedsięwzięcia, zdjęta, niezanieczyszczoną warstwę humusową należy ponownie wykorzystać przyrodniczo.
3.      Prace w pobliży drzew prowadzić ręcznie.
4.      W okresie realizacji przedsięwzięcia wystąpią uciążliwości typowe dla średnich placów budowy, spowodowane pracami maszyn budowlanych i zwiększonym natężeniem ruchu pojazdów.
 
                                         
 
III.             Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
 
1.      Planowane zamierzenie inwestycyjne należy zaprojektować w sposób określony przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania inwestycji uzasadnionych interesów osób trzecich.
2.      Urządzenia mechaniczne elektrowni, które podczas eksploatacji  będą źródłem hałasu (min. wirnik, przekładnia), winny być izolowane akustycznie przy użyciu materiałów dźwiękochłonnych.
3.      Rozwiązania techniczne budowy elektrowni wiatrowej w m. Błędowo będą przewidywać budowę słupowej stacji transformatorowej specjalnej konstrukcji. Należy zastosować zabezpieczenia konstrukcyjne dla sytuacji awaryjnego wycieku oleju do gruntu.
4.      Posadowienie budowli (głębokie wykopy) należy dostosować do warunków hydrologicznych i innych cech podłoża gruntowego.
5.      Zasady gospodarowania odpadami zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji przedsięwzięcia powinno spełniać wymagania określone w przepisach ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z póź. zm.)
6.      Zaprojektować miejsce magazynowania ziemi z wykopów oraz sposób jej wykorzystania.
7.      Należy opracować plan przeglądów i konserwacji urządzeń wchodzących w skład elektrowni wiatrowej oraz na bieżąco usuwać wszelkie nieprawidłowości w pracy turbin.
8.      Uciążliwość przedsięwzięcia winna zamykać się w granicach terenu do którego inwestor ma tytuł prawny.
9.      Minimalna odległość elektrowni wiatrowych od najbliższych zabudowań mieszkalnych winna wynosić 200 m.
10.  W projektowaniu należy przyjąć technologie i urządzenia techniczne przyjazne środowisku tj. eliminujące lub ograniczające  wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11.  Zastosować transformator nie zawierający PCB.
12.  Nie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska poza terenem, co do którego prowadzący instalacje ma tytuł prawny, zwłaszcza w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu.
 
 
                                                     Uzasadnienie  
1. Wnioskiem z dnia 17.08.2007r. inwestor : Pan Władysław Miziołek zam. Błędowo gm. Lubień Kujawski  zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni wiatrowej o mocy 500 kW wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce nr 7 w m. Błądowo gm. Lubień Kujawski”.
 
2. Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym miejscu i zwyczajowo przyjętym przez Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim na tablicy ogłoszeń.
 
3. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (mogących wymagać raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt.... rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) do wniosku załączone były informacje o przedsięwzięciu wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 
4 Zgodnie  z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie co do potrzeb sporządzania raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz  Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
 
5. Organy te wydały postanowienia:
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem z dnia 27.08.2007r, sygn. OŚB.7633-101/07 stwierdzające  potrzebę wykonania raportu:
 
Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie z dnia 11.09.2007r, sygn. NNZ—42-11-24/2007   stwierdzające  potrzebę  wykonania raportu.
 
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty – dnia 27.08.2007r. postanowieniem PPIS – 11.09.2007r.
 
 
6. Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o
oddziaływaniu na środowisko i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące,
dnia 18.09.2007 organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie, w którym  nałożył  obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko oraz określił jego zakres.
 
Postanowienie to stało się ostateczne w dniu w  25.09.2007r.
7. Dane o tym postanowieniu zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Miejski (strona internetowa)
 
8. Inwestor przedłożył  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport ten, w ocenie organu wydającego decyzję oraz organów uzgadniających spełniał wymagania ustawowe oraz był zgodny z zakresem ustalonym w postępowaniu, o którym mowa wyżej.
 
9. Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie nie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
 
10.Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia uzgodnione zostały ze Starostą Powiatu postanowieniem z dnia 06.11.2007r. OŚB.7633-101/1/07, PPIS postanowieniem z dnia 19.11.2007r. NNZ-42-11-24/2007
 
 
      Postanowienia uzgadniające stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty – dnia 13.11.2007r, postanowienie PPIS – dnia 26.11.2007
Treść tych uzgodnień została uwzględniona w sentencji decyzji – punkty II, III, niniejszej decyzji.
 
                                                        Pouczenie  
1.Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia  niniejszej decyzji.
 
 
Załączniki:
     1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia.
 
Otrzymują:

Pan Władysław Miziołek zam. Błędowo gm. Lubień Kujawski
strony w postępowaniu;
a/a Do wiadomości:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku;
Starostwo Powiatowe we Włocławku.  

metryczka


Wytworzył: Jerzy Olczak (5 grudnia 2007)
Opublikował: Wojciech Szymański (5 grudnia 2007, 10:00:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 891