Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędna infrastrukturą -ETAP II na dz. 516, 558, 562/18, 644, 695/1, 695/2, 695/3 w części nie objętej mpzp obręb Miasto Lubień Kujawski

INW.6733.1.2020                                                              Lubień Kujawski dn. 15.05.2020 r.
 
 


Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania 
  
Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 09.04.2020 r. złożony przez spółkę NOVATEK Green Energy z siedzibą w Krakowie przy ul. Al. Pokoju 1, którą reprezentuje pełnomocnik Pan Andrzej Bieniecki reprezentujący firmę "IZOL" Sp. z o. o z siedzibą ul. Łęgska 51b, 87-800 Włocławek, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Lubień Kujawski-ETAP II realizowanej na działkach nr ewid. 516, 558, 562/18, 644, 695/1, 695/2,  695/3 w części nie objętej mpzp w obrębie Miasto Lubień Kujawski gm. Lubień Kujawski w ramach zadania pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastruktur w miejscowościach Lubień Kujawski, Narty (gmina Lubień Kujawski) i Kaliska (gmina Lubień Kujawski)”-ETAP II. 
       W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18. 
       Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w sołectwie Lubień Kujawski. 
        Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
  
Zgodnie z art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), organ administracji publicznej może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (15 maja 2020)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (18 maja 2020, 14:06:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 154