Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.05.2020 r. o zebranych dowodach i materiałąch przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 18.05.2020r. 
  
INW.6220.9.2020
 
 
 
Obwieszczenie 
o zebranych dowodach i materiałach 
 
Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) 
 
Zawiadamiam 
 
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na  wniosek Pana Krzysztofa Szymczaka, z dnia 05.03.2020 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworu czwartorzędowo-neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 70,0 m o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Krzewie II, gmina Lubień Kujawski na terenie działki o nr ewidencyjnym 82/5, obręb 0024 KrzewieII, gmina Lubień Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie” .
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
    Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty. 
       Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe. 
        Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjnej w Sołectwie Krzewie II 
        Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, 
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (18 maja 2020)
Opublikował: Monika Piwińska (18 maja 2020, 13:07:15)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186