Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.05.2020 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
Lubień Kujawski, dnia 18.05.2020r. 
 
INW.6220.7.2020
 
 
 
Obwieszczenie 
o zebranych dowodach i materiałach 
 
Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) 
 
Zawiadamiam 
 
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na  wniosek pełnomocnika Burmistrza Lubienia Kujawskiego Pani Renaty Krajczewskiej-Jędrusiak z dnia 07.02.2020 r.. (wpływ 17.02.2020r.) dla przedsięwzięcia polegającego na: „Skomunikowanie terenów Kopali Soli Lubień polegające na rozbudowie drogi 191428C na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 2940C do skrzyżowania z drogą 191429C oraz drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą 191428C do terenów kopalni Soli Lubień” 
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
    Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty. 
       Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe. 
        Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjnej w Sołectwach Miasto Lubień Kujawski, Narty, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele 
        Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, 
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (18 maja 2020)
Opublikował: Monika Piwińska (18 maja 2020, 09:49:26)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188