Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.05.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie 
 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 
Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.). 
zawiadamiam 
o wydaniu w dniu 14.05.2020 r. decyzji znak INW.6220.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia z wniosku Pana Michała Miziołka dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznych Błędowo I i Błędowo II o mocy do 1 MW każda wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia”. 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia. 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.  
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie 
w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj. na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Błędowo, Rzeżewo Morzyce, Kłóbka. 
 

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (15 maja 2020)
Opublikował: Monika Piwińska (15 maja 2020, 09:31:01)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186