Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia oraz przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia nn-0,4 kV i budowa słupa na dz. 20, 21/2, 38, 37, obręb Beszyn

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 11.05.2020 r. 
INW.6733.16.2019                
 
 

Obwieszczenie 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256), 
 
   

zawiadamiam 
 
o wydaniu w dniu 11.05.2020 r. decyzji znak INW.6733.16.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jakuba Kołeckiego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV wraz z budową słupa SN i stacji transformatorowej oraz przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia nn-0,4 kV wraz z budowa słupa w ramach zadań inwestycyjnego pn. „Wymiana linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN-15kV GPZ Lubień – Patrówek odgałęzienie kierunek Siemiany” na terenie działek oznaczonych numerami 20, 21/2, 38, 37, położonych w obrębie ewidencyjnym Beszyn, gmina Lubień Kujawski. 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00. 
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp.). 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie,  lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Beszyn. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (11 maja 2020)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (13 maja 2020, 14:10:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153