Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 11.05.2020 r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie 
o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV BESZYN I) o mocy do 1,0 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 58, obręb Beszyn, gmina Lubień Kujawski” z wniosku Pani Marty Kaczmarek pełnomocnika EARTH ENERGY Krzysztof Krukowski  wydane zostało postanowienie z dnia 11.05.2020 r. o zawieszeniu przedmiotowego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wskazanego przedsięwzięcia. 
Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznawać się w Referacie Inwestycyjnym, Urzędu Gminy Lubień Kujawski – I piętro, pokój nr 18, w godzinach urzędowania, tj.: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30, wtorek: 7:30-16:00, piątek: 7:30-15:00. 
Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz  nie zagraża to interesowi społecznemu. 
Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się: 
1)         przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 
2)         działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 
3)         działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem. 
 Zgodnie z art. 74 ust. 3 uuoś jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie zaś z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 
  
Na powyższe postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Włocławku, za pośrednictwem Burmistrza Lubienia Kujawskiego w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (12 maja 2020)
Opublikował: Monika Piwińska (12 maja 2020, 15:17:59)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 199