Obwieszczenie o wszcz eciu postępowania administracyjnego o wydanie dycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie 
O wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia 
 
Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) dalej Kpa, w związku z art. 73 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) dalej ustawa ooś, 
zawiadamiam 
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jarosława Miernika pełnomocnika Novelty PV Sp. z o.o., ul. Koralowa 27, 71-220 Szczecin z dnia 24.03.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działki 63 obręb Kobyla Łąka, gmina Lubień Kujawski”. 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1839) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, planowane przedsięwzięcia zaliczane jest do  inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Jednocześnie zawiadamiam, że stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy ooś, wystąpiłem o wydanie opinii  w sprawie potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko oraz zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Włocławku. 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać stosowne wnioski i uwagi w Referacie Inwestycyjnym, Urzędu Gminy Lubień Kujawski – I piętro, pokój nr 18, w godzinach urzędowania, tj.: poniedziałek, środa, czwartek: 730-1530, wtorek: 730-1600, piątek: 730-1500. 
Ponieważ liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj. na tablicach ogłoszeń w Sołectwie Kobyla Łąka .

                                                                                          Burmistrz 
                                                                                        Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (29 kwietnia 2020)
Opublikował: Monika Piwińska (29 kwietnia 2020, 09:15:07)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 171