Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa linii elektroenergetycznych w m. Krzewie II i Kaliska

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 03.04.2020 r.
INW.6733.17.2019                
 
 
Obwieszczenie 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256), 
  
  
zawiadamiam 
  
o wydaniu w dniu 03.04.2020 r. decyzji znak INW.6733.17.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Dudę-Staromłyńskiego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV w ramach zadań inwestycyjnych pn. „przebudowa linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN-15kV GPZ Lubień-Wola Dziankowska” i „Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN-15kV GPZ Lubień – Patrówek” na terenie działki oznaczonej nr 12, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzewie II oraz na terenie działki oznaczonej nr 237, położonej w obrębie ewidencyjnym Kaliska, gmina Lubień Kujawski. 
  
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00. 
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp.). 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie Krzewie II i Kaliska.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (3 kwietnia 2020)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (3 kwietnia 2020, 08:39:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 202