Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko

                                                                                Lubień Kujawski 15.11.2007r.
OŚB-19/2007
 
                                    
                                                Postanowienie
w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 
 
 
 
         Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), a także § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:
 
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem OŚB-7633-113/07 z dnia 16.10.2007r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie z dnia 08.11.2007r. sygn. N NZ-42-11-27/2007
 
 
 
                                                  Postanawiam
 
Nie nakładać obowiązku sporządzania raportu i oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej miejscowości Gole na terenie działki nr ew. 150 gm. Lubień Kujawski.
 
 
                                                   Uzasadnienie  
1. Wnioskiem z dnia, 04.10.2007r.. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej w miejscowości Gole gm. Lubień Kujawski, dołączając do wniosku wymienione w art. 49 ust. 3 informację o przedsięwzięciu.
 
 
2. Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2007 Nr 158, poz. 1105 z późn. zm.).
 
 
3. Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie, co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku.
 
4. Organy te wydały postanowienia:
Starostwo Powiatowe – postanowieniem OŚB-7633-113/07 z dnia 16.10.2007r.. Stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu.
PPIS – postanowieniem z dnia 08.11.2007r. N.NZ-42-11-27/2007 stwierdzający brak potrzeby wykonania raportu.
 
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty z dnia 16.10.2007r.
PPIS – z dnia 08.11.2007r.
 
1. Cechy przedsięwzięcia:
- jego rodzaj i charakterystyka wg załącznika nr 1 do postanowienia.
 
Cechy przedsięwzięcia nie wskazują, aby konieczne było sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
                                                   Pouczenie  
Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
 
 
Otrzymują:
1.Starostwo Powiatowe we Włocławku
2. PPIS we Włocławku
3.a/a
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Jerzy Olczak (16 listopada 2007)
Opublikował: Wojciech Szymański (16 listopada 2007, 13:00:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1192