Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zebranych dowodach-cel publiczny budowa linii energetycznej w m. Beszyn

Lubień Kujawski dn. 24.03.2020 r. 
INW.6733.16.2019  OBWIESZCZENIE 


Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256) zawiadamiam o: 


  1. wydanym postanowieniu: 
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku z dnia 17.02.2020 r. (wpływ 21.02.2020 r.) sygnatura WA.ZPU.7.611.127.2020.KZ 
  •  Starosty Włocławskiego z dnia 19.02.2020 r. (wpływ 21.02.2020 r.) sygnatura ROL.6123.120.2020.AK 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV wraz z budową słupa SN i stacji transformatorowej oraz przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia nn-0,4 kV wraz z budowa słupa w ramach zadań inwestycyjnego pn. „Wymiana linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN-15kV GPZ Lubień – Patrówek odgałęzienie kierunek Siemiany” na terenie działek oznaczonych numerami: 20, 21/2, 38, 37, położonych w obrębie ewidencyjnym Beszyn, gmina Lubień Kujawski, 
  • Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 18.03.2020 r. (wpływ 23.03.2020 r.) znak ZS.224.3.130.2020 umarzającym postępowanie administracyjne w sprawie uzgodnienia projektu dla ww. zadania 
w toku postępowania administracyjnego o wydanie ww. decyzji na wniosek spółki Energa Operator z siedzibą w Toruniu, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jakuba Kołeckiego. 

    2. zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem ww. decyzji. 

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293) na niniejsze postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie Inwestorowi. Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w referacie Inwestycyjnym pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie Beszyn. 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (24 marca 2020)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (26 marca 2020, 09:24:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158