Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17.03.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Obwieszczenie 
O wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia 
 
Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) dalej Kpa, w związku z art. 73 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) dalej ustawa ooś,
zawiadamiam 
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Krzysztofa Szymczaka, z dnia 05.03.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworu czwartorzędowo-neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 70,0 m o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Krzewie II, gmina Lubień Kujawski na terenie działki o nr ewidencyjnym 82/5, obręb 0024 KrzewieII, gmina Lubień Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie”. 
 Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1839) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko , planowane przedsięwzięcia zaliczane jest do  inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Jednocześnie zawiadamiam, że stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy ooś, wystąpiłem 
o wydanie opinii  w sprawie potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko oraz zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni 
w Włocławku. 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać stosowne wnioski i uwagi w Referacie Inwestycyjnym, Urzędu Gminy Lubień Kujawski – I piętro, pokój nr 18, w godzinach urzędowania, tj.: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30, wtorek: 7:30-16:00, piątek: 7:30-15:00. 
Ponieważ liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj. na tablicach ogłoszeń w Sołectwie Krzewie II . 
 

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (17 marca 2020)
Opublikował: Monika Piwińska (17 marca 2020, 13:09:36)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 219