Obwieszczenie Burmistzra Lubienia Kujawskiego z dnia 16.03.2020 r. o wpływie wniosku o zawieszenie postępowania w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie 
o wpływie wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 
Na podstawie art. 10 § 1 oraz 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) informuje się strony o wpływie wniosku z dnia 04.03.2020 r. wnioskodawcy Marty Kaczmarek pełnomocnika EARTH ENERGY Krzysztof Krukowski o zawieszenie postępowania w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Beszyn II) o mocy do 1 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 58, obręb Beszyn, gmina Lubień Kujawski”. 
Jednocześnie informuję o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie złożonego żądania w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. 
Brak kontaktu w ww. terminie potraktowany zostanie jako brak sprzeciwu w przedmiocie zawieszenia postępowania. 
Strony mogą wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie oraz składać stosowne wnioski i uwagi w Referacie Inwestycyjnym, Urzędu Gminy Lubień Kujawski – I piętro, pokój nr 18, w godzinach urzędowania, tj.: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30, wtorek: 7:30-16:00, piątek: 7:30-15:00. 
Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz  nie zagraża to interesowi społecznemu. 
Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się: 
1)         przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 
2)         działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 
3)         działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem. 
 Zgodnie z art. 74 ust. 3 uuoś jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie zaś z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                   Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                                               Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (17 marca 2020)
Opublikował: Monika Piwińska (17 marca 2020, 13:04:28)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 213