Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.03.2020 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowikowych uwarunkowaniach

 
Obwieszczenie 
o zebranych dowodach i materiałach 
 
Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
 
Zawiadamiam 
 
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na  wniosek z dnia 02.01.2020 r. Pana Michała Miziołka dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznych Błędowo I i Błędowo II o mocy do 1 MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem dogi krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia.    
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu.
    Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.
       Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe.
        Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjna w Sołectwach  Błędowo, Kłóbka, Rzeżewo Morzyce.
        Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (16 marca 2020)
Opublikował: Monika Piwińska (16 marca 2020, 13:48:05)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 227