Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i decyzji uzgadniających oraz zebranych dowodach i materiałach-decyzja celu publicznego w m. Krzewie i Kaliska

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 10.03.2020 r. 
INW.6733.17.2019 
           
 
OBWIESZCZENIE 
 
      Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256) zawiadamiam o: 
  
1)    wydanym postanowieniu: 
  • państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku z dnia 28.01.2020 r. (wpływ 31.01.2020 r.) sygnatura WA.ZPU.7.611.60.2020.KZ 
  • Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 07.02.2020 r. (wpływ 13.02.2020 r.) sygnatura ZS.224.3.35.2020 
2)     wydanej decyzji 
  •  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 14.02.2020 r. (wpływ 21.02.2020 r.) znak WA.RPP.611.83.2.2020.JS 
  
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kVw ramach zadań inwestycyjnych pn. „przebudowa linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN-15kV GPZ Lubień-Wola Dziankowska” i „Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN-15kV GPZ Lubień – Patrówek” na terenie działki oznaczonej nr 12, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzewie II oraz na terenie działki oznaczonej nr 237, położonej w obrębie ewidencyjnym Kaliska, gmina Lubień Kujawski w toku postępowania administracyjnego o wydanie ww. decyzji dla omawianego zadania, na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Toruniu, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Dudę -  Staromłyńskiego 
  
3)   zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem ww. decyzji. 
  
Z treścią postanowienia oraz decyzji strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293) na niniejsze postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie Inwestorowi. 
Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w referacie Inwestycyjnym pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
 Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie Kaliska i Krzewie II. 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (10 marca 2020)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (11 marca 2020, 14:57:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 221