Obwieszczenie o wniesieniu korekty wniosku o wydanie decyzji celu publicznego w m. Beszyn

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 02.03.2020 r.
INW.6733.16.2019                
 
 
 
 
Obwieszczenie 
o wniesieniu korekty wniosku 
  
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020, poz. 256), 

zawiadamiam 

            że Inwestor – spółka Energa Operator S.A. działająca z pełnomocnictwa Pana Jakuba Kołeckiego wniósł korektę do wniosku z dnia 06.12.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV wraz z budową słupa SN i słupowej stacji transformatorowej oraz przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia nn-0,4 kV wraz z budowa słupa nn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN-15kV GPZ Lubień – Patrówek odgałęzienie kierunek Siemiany)” na terenie działek oznaczonych numerami: 20, 21/2, 55/2, 54, 52, 51, 48, 44, 40, 41, 15/7, 38, 37, 36, 35/1, 34/1, 18, 19, 45, 47, 50, położonych w obrębie ewidencyjnym Beszyn, gmina Lubień Kujawski, dotyczącą wyłączenie z zakresu planowanej inwestycji działki nr ewid. 55/2, 54, 52, 51, 48, 44, 40, 41, 15/7, 36, 35/1, 34/1, 18, 19, 45, 47, 50w obrębie Beszyn. 
Mając powyższe na uwadze ww. postępowanie toczy się dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV wraz z budową słupa SN i słupowej stacji transformatorowej oraz przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia nn-0,4 kV wraz z budowa słupa nn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN-15kV GPZ Lubień – Patrówek odgałęzienie kierunek Siemiany)” na terenie działek oznaczonych numerami: 20, 21/2, 38, 37 położonych w obrębie ewidencyjnym Beszyn, gmina Lubień Kujawski. 
         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjna w miejscowości Beszyn. 
         Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (2 marca 2020)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (3 marca 2020, 14:47:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150