Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia UM-7624/12/2007

                                                                                      Lubień Kujawski 29.10.2007r.
UM-7624/13/2007  
                                                           Decyzja
               o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 7  pkt. 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)
Po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Matusiaka zam. we Włocławku przy ul. Sportowej 13 z dnia 20.06.2007r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, linią s/n, linii kablowej n/n na działce nr 111 w m. Gagowy Nowe gm. Lubień Kuj.
Ustalam  
Następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:
 
I.                   Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
1.      Rodzaj przedsięwzięcia
 
         Planowana inwestycja polegająca na budowie czterech elektrowni wiatrowych o mocy 150 kW każda i wysokości całkowitej 44 m każda.
Obiekt zlokalizowany będzie na gruntach rolnych. Teren inwestycji stanowi działka o powierzchni 3,12 ha dotychczas użytkowana rolniczo. Najbliższe zabudowania mają charakter pojedyńczych gospodarstw rozproszonych.
 
2.      Miejsce realizacji przedsięwzięcia
 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Gagowy Nowe gm. Lubień Kujawski na terenie działki o nr 111.
 
 
II.                Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 
1.      Podczas prac związanych z realizacją przedsięwzięcia, zdjęta, niezanieczyszczoną warstwę humusową należy ponownie wykorzystać przyrodniczo.
2.      Prace w pobliży drzew prowadzić ręcznie.
3.      W okresie realizacji przedsięwzięcia wystąpią uciążliwości typowe dla średnich placów budowy, spowodowane pracami maszyn budowlanych i zwiększonym natężeniem ruchu pojazdów.
4.      Po uruchomieniu elektrowni wiatrowych przeprowadzić pomiar natężenia hałasu w porze dziennej i nocnej, na kierunku najbliższej zabudowy mieszkaniowej, a w wyniki pomiarów przesłać do Starostwa Powiatowego we Włocławku.
                                         
 
III.             Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
 
1.      Planowane zamierzenie inwestycyjne należy zaprojektować w sposób określony przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania inwestycji uzasadnionych interesów osób trzecich.
2.      Urządzenia mechaniczne elektrowni, które podczas eksploatacji  będą źródłem hałasu (min. wirnik, przekładnia), winny być izolowane akustycznie przy użyciu materiałów dźwiękochłonnych.
3.      Rozwiązania techniczne budowy farmy wiatrowej w m. Gagowy Nowe będą przewidywać budowę słupowej stacji transformatorowej specjalnej konstrukcji. Należy zastosować zabezpieczenia konstrukcyjne dla sytuacji awaryjnego wycieku oleju do gruntu.
4.      Posadowienie budowli (głębokie wykopy) należy dostosować do warunków hydrologicznych i innych cech podłoża gruntowego.
5.      Zasady gospodarowania odpadami zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji przedsięwzięcia powinno spełniać wymagania określone w przepisach ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z póź. zm.)
6.      Zaprojektować miejsce magazynowania ziemi z wykopów oraz sposób jej wykorzystania.
7.      Należy opracować plan przeglądów i konserwacji urządzeń wchodzących w skład elektrowni wiatrowej oraz na bieżąco usuwać wszelkie nieprawidłowości w pracy turbin.
8.      Uciążliwość przedsięwzięcia winna zamykać się w granicach terenu do którego inwestor ma tytuł prawny.
9.      Minimalna odległość elektrowni wiatrowych od najbliższych zabudowań mieszkalnych winna wynosić 200 m.
10.  W projektowaniu należy przyjąć technologie i urządzenia techniczne przyjazne środowisku tj. eliminujące lub ograniczające  wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
                                                     Uzasadnienie  
1. Wnioskiem z dnia 20.06.2007r. inwestor : Pan Andrzej Matusiak zam. ul. Sportowa 13, 87-800 Włocławek zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, linią s/n, linii kablowej n/n na działce nr 111 w m. Gagowy Nowe gm. Lubień Kuj.
 
2. Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym miejscu i zwyczajowo przyjętym przez Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim na tablicy ogłoszeń.
3. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (mogących wymagać raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt.... rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) do wniosku załączone były informacje o przedsięwzięciu wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 
4 Zgodnie  z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie co do potrzeb sporządzania raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz  Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
 
5. Organy te wydały postanowienia:
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem z dnia 16.08.2007r, sygn. OŚB.7633-96/07 stwierdzające  potrzebę wykonania raportu:
 
Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie z dnia 20.08.2007r, sygn. NNZ—42-11-20/2007   stwierdzające  potrzebę  wykonania raportu.
 
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty – dnia 16.08.2007r. postanowieniem PPIS – 20.08.2007r.
 
 
6. Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o
oddziaływaniu na środowisko i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące,
dnia 29.08.2007 organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie, w którym  nałożył  obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko oraz określił jego zakres.
 
Postanowienie to stało się ostateczne w dniu w  06.09.2007r.
7. Dane o tym postanowieniu zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Miejski (strona internetowa)
 
8. Inwestor przedłożył  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport ten, w ocenie organu wydającego decyzję oraz organów uzgadniających spełniał wymagania ustawowe oraz był zgodny z zakresem ustalonym w postępowaniu, o którym mowa wyżej.
 
9. Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie nie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
 
10.Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia uzgodnione zostały ze Starostą Powiatu postanowieniem z dnia 21.09.2007r. OŚB.7633-96/1/07, PPIS postanowieniem z dnia 09.10.2007r. NNZ-42-11-20/2007
 
 
      Postanowienia uzgadniające stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty – dnia 28.09.2007r, postanowienie PPIS – dnia 16.10.2007
Treść tych uzgodnień została uwzględniona w sentencji decyzji – punkty II, III, niniejszej decyzji.
 
                                                          Pouczenie  
1.Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia  niniejszej decyzji.
 
 
Załączniki:
     1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia.
 
Otrzymują:

Pan Andrzej Matusiak zam. ul. Sportowa 13, 87-800 Włocławek;
strony w postępowaniu;
a/a Do wiadomości:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku;
Starostwo Powiatowe we Włocławku.  

metryczka


Wytworzył: Jerzy Olczak (2 listopada 2007)
Opublikował: Wojciech Szymański (2 listopada 2007, 09:01:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 897