Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia celu publicznego-budowa stacji bazowej w m. Kaliska dz.89

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 07.02.2020 r.
INW.6733.5.2018                  
 
 
Obwieszczenie 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.),
 
 
zawiadamiam 
 
o wydaniu w dniu 07.02.2020 r. decyzji znak INW.6733.5.2018 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na  budowie wolnostojącej stacji bazowej telefonii komórkowej BT 41912 „Lubień Kujawski” na działce oznaczonej nr 89 położonej w obrębie ewidencyjnym Kaliska, gm. Lubień Kujawski, z wniosku spółki Polkomtel z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 4, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Rasiewicz. 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00. 
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp.). 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Kaliska. 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (7 lutego 2020)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (7 lutego 2020, 10:25:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186