Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego w m. Gagowy Nowe

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 04.02.2020 r. 
INW.6733.15.2019                 
  
  
Obwieszczenie 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.), 
  
  
zawiadamiam 
  
o wydaniu w dniu 04.02.2020 r. decyzji znak INW.6733.15.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Ziółkowskiego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: 
  • napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, 
  • elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, 
  • elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi oraz wymiana słupa energetycznego średniego napięcia SN na terenie działek oznaczonych numerami: 67/3, 24/2, 29/2, 32/1, 33/3 i 33/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Gagowy Nowe, gmina Lubień Kujawski, 
  
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00. 
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp.). 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Gagowy Nowe.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (4 lutego 2020)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (5 lutego 2020, 10:57:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 167