Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa linii kablowej SN-15 kV, słupa SN i słupowej stacji transformatorowej,przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV,budowa słupa nn w m. Beszyn

INW.6733.16.2019                                                            Lubień Kujawski dn. 27.01.2020 r.
 
 
 
 
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania 
 
 
Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 06.12.2019 r. uzupełniony w dniu 13.12.2019 r. oraz skorygowany w dniu 23.01.2020 r. złożony przez spółkę ENERGA – OPERATOR z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, którą reprezentuje pełnomocnik Pan Jakub Kołecki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN-15 kV wraz z budową słupa SN i słupowej stacji transformatorowej oraz przebudowie linii napowietrznej nn-0,4 kV wraz z budową słupa nn w ramach zadania pn. Wymiana linii napowietrznej SN-15Kv na linii kablową SN-15 kV GPZ Lubień –Patrówek odgałęzienie kier. Siemiany w obrębie Beszyn na terenie nieruchomości nr ewid. 20, 21/2, 55/2, 54, 52, 51, 48, 44, 40, 41, 15/7, 38, 37, 36, 35/1, 34/1, 18, 19, 45, 47, 50, gm. Lubień Kujawski 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18. 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w sołectwie Beszyn w gminie Lubień Kujawski. 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (27 stycznia 2020)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (27 stycznia 2020, 14:49:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 178