Obwieszczenie Burmistza Lubienia Kujawskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie 
 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 
Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.),
zawiadamiam 
o wydaniu w dniu 23.01.2020 r. decyzji znak INW.6220.16.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia z wniosku Energy Solar 28 Sp. z o.o. złożonego przez pełnomocnika Pana Marcina Bagińskiego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ”Lubień Kujawski I”  o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Czaple, gmina Lubien Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie.  

 Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia. 

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Czaple.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                                                                   Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (24 stycznia 2020)
Opublikował: Monika Piwińska (24 stycznia 2020, 09:18:08)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 187