Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Lubień Kujawski na lata 2020-2023"

Obwieszczenie 
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).
Informuję 
o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „ Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Lubień Kujawski na lata 2020-2023” .
 
Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt. 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o opinię w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „ Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Lubień Kujawski na lata 2020-2023”.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w opinii z dnia 09 stycznia 2020 r. ( wpływ 10 stycznia 2020 r.), znak: WOO.410.415.2019.AT uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. programu.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem z dnia 09 stycznia 2020 r. (wpływ 13 stycznia 2020 r.), znak: NNZ.9022.1.631.2019 wyraził opinię, że dla ww. programu istnieje możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione opinie oraz uwarunkowania określone w at. 49 ustawy z dnia 3 października 2008n r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), a także uwzględniając fakt, że:
- program dotyczy tylko Gminy Lubień Kujawski;
- program nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
Z uwagi na brak działań negatywnie oddziaływujących na środowisko program nie stanowi zagrożenia dla ludzi i środowiska ;
- realizacja tego programu opiera się głównie na remontach istniejących obiektów budowlanych;
oraz charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko Burmistrz Lubienia Kujawskiego odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Lubień Kujawski na lata 2020-2023”.
Z treścią projektu dokumentu „Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Lubień Kujawski na lata 2020-2023”, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (15 stycznia 2020)
Opublikował: Monika Piwińska (15 stycznia 2020, 09:42:41)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: Monika Piwińska (15 stycznia 2020, 09:50:29)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 222