Obwieszczenie o wydanym postanowieniu uzgadniającym oraz o zebranych dowodach w toku postępowania o wydanie decyzji celu publicznego

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 09.01.2020 r.
INW.6733.15.2019
           
 
OBWIESZCZENIE 
           
      Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam o: 
  
 
  1.  wydanym postanowieniu Starosty Włocławskiego z dnia 31.12.2019 r. (wpływ 03.01.2020 r.) sygnatura ROL.6123.903.2019.AK uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej na budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi oraz wymianie słupa energetycznego średniego napicia SN na terenie działek oznaczonych numerami: 67/3, 24/2, 29/2, 32/1, 33/3 i 33/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Gagowy Nowe, gmina Lubień Kujawski, w toku postępowania administracyjnego o wydanie ww. decyzji dla omawianego zadania, na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Toruniu, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Ziółkowskiego,
  2. zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem ww. decyzji.
 
 Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945) na niniejsze postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie Inwestorowi. 
Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w referacie Inwestycyjnym pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Gagowy Nowe. 
  
  
  
  
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (9 stycznia 2020)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (9 stycznia 2020, 13:28:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 184