Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-cel publiczny-przebudowa linii napowietrznej SN-15kV na kablowa w obrebie Krzewie II i Kaliska

INW.6733.17.2019                                                            Lubień Kujawski dn. 30.12.2019 r.
 
 
 
 
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania 
  
 
 Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 09.12.2019 r. uzupełniony w dniu 23.12.2019 r. złożony przez spółkę ENERGA – OPERATOR z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, którą reprezentuje pełnomocnik Pan Wojciech Duda - Staromłyński, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch linii kablowych SN-15 kV w ramach zadań inwestycyjnych pn.: 
–          Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV na linię kablową GPZ Lubień –Wola Dziankowska 
–          Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV na linię kablową GPZ Lubień –Patrówek 
realizowanych na terenie działek nr ewid. 12 w obrębie geodezyjnym Krzewie II oraz 237 w obrębie geodezyjnym Kaliska, gm. Lubień Kujawski. 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18. 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w sołectwie Krzewie II oraz w sołectwie Kaliska w gminie Lubień Kujawski. 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (30 grudnia 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (31 grudnia 2019, 10:13:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 181