Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i opinii oraz zebranych dowodach -remont budynku po byłym Domu Dziecka-domu seniora oraz żłobka

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 31.12.2019 r.
INW.6733.14.2019
           
 
OBWIESZCZENIE 
           
      Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam: 
  
1)      o wydanych:
 
  •  postanowieniu nr ZN/480/2019 Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku z dnia 19.12.2019 r. (wpływ 23.12.2019 r.) sygnatura WOZU.DW.WZN.5151.6.64.2019.ERK;
  • opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z dnia 23.12.2019 r. (wpływ 27.12.2019 r.) sygnatura N.NZ -42-11-31/19;
  • postanowieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.12.2019 r. (wpływ 30.12.2019 r.) sygnatura O.BY.Z-3.4351.583.AP.2019
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej na remoncie budynku po byłym Domu Dziecka – domu seniora oraz żłobka w Lubieniu Kujawskim na działce oznaczonej numerem 305/3, położonej w obrębie Miasto Lubień Kujawski, gm. Lubień Kujawski, z wniosku Gminy Lubień Kujawski w toku postępowania administracyjnego o wydanie ww. decyzji dla omawianego zadania,
 
2)      o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem ww. decyzji.
 
Z treścią postanowień oraz opinii strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze zm.) na niniejsze postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie Inwestorowi. 
Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w referacie Inwestycyjnym pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Lubień Kujawski.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (31 grudnia 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (31 grudnia 2019, 09:43:09)

Ostatnia zmiana: Ewa Kaczmarek (27 stycznia 2020, 14:52:18)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 215