Obwieszczenie o wydaniu postanowienia i opinii uzgadniajacej oraz o zebranych dowodach i materiałach-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Kaliska dz. 89

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 17.12.2019 r.
INW.6733.5.2018
           
 
OBWIESZCZENIE 
            
      Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam: 
  
1)      o wydanych:
 
  • opinii Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 08.10.2018 r. (wpływ 12.10.2018 r.) sygnatura NNZ.9022.1.565.2018
  • postanowieniu Powiatowego Zarządu Dróg z/s w Jarantowicach z dnia 02.10.2018 r. (wpływ 05.10.2018 r.) sygnatura PZD.TO.456.111.2018;
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej stacji bazowej telefonii komórkowej BT 41912 „Lubień Kujawski” na działce oznaczonej nr 89 położonej w obrębie ewidencyjnym Kaliska, gm. Lubień Kujawski z wniosku firmy Polcomtel  Sp. z o. o., w toku postępowania administracyjnego o wydanie ww. decyzji dla omawianego zadania,
 
2)      o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem ww. decyzji.
 
            Z treścią postanowienia i opinii strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945) na niniejsze postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie Inwestorowi. 
Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w referacie Inwestycyjnym pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Kaliska. 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (17 grudnia 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (17 grudnia 2019, 14:40:47)

Ostatnia zmiana: Ewa Kaczmarek (17 grudnia 2019, 14:57:54)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 227