Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Kaliska na dz. nr ewid. 89

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 17.12.2019 r. 
INW.6733.5.2018             
                  
  
O B W I E S Z C Z E N I E    

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.), 
  
zawiadamiam 

że w dniu 02.12.2019 r. wydane zostało postanowienie Burmistrza Lubienia Kujawskiego znak INW.6733.5.2018 podejmujące postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wolnostojącej stacji bazowej telefonii komórkowej BT 41912 „Lubień Kujawski” na działce oznaczonej nr 89 położonej w obrębie ewidencyjnym Kaliska, gm. Lubień Kujawski z wniosku firmy Polcomtel Sp. z o. o., zawieszone postanowieniem Burmistrza Lubienia Kujawskiego  z dnia 05.11.2018r. 
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu,  w terminie 7 dni od daty dostarczenia niniejszego obwieszczenia. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjna w miejscowości Kaliska. 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
                 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (17 grudnia 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (17 grudnia 2019, 14:10:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 170