Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji celu publicznego-remont domu seniora i żłobka w Lubieniu Kujawskim

INW.6733.14.2019                                                            Lubień Kujawski dn. 12.12.2019 r. 
 
 
 
 
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania 
 
Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 21.11.2019 r. złożony przez Gminę Lubień Kujawski z siedzibą w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie budynku po byłym Domu Dziecka-  domu seniora i żłobka w miejscowości Lubień Kujawski na terenie działki nr ewid. 305/3 w obrębie Miasto Lubień Kujawski, gm. Lubień Kujawski. 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18. 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w miejscowości Lubień Kujawski, w gminie Lubień Kujawski. 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
  
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (12 grudnia 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (13 grudnia 2019, 10:23:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 154