Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji-budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Wiktorowo na dz. 15/1, 9/8, 11

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 13.12.2019 r. 
INW.6733.13.2019                
 
 
 
  
Obwieszczenie 
o zebranych dowodach i materiałach 
 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.), 

zawiadamiam 

o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek z dnia 17.10.2019 r. Pana Zbigniewa Prośniewskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jarosława Błaszczyka dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 15/1, 9/8, 11 położonych w obrębie ewidencyjnym Wiktorowo, gmina Lubień Kujawski. 
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18
w godzinach pracy Urzędu. 
Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty. 
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe. 
 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjna w miejscowości Wiktorowo. 
 Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
  
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (13 grudnia 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (13 grudnia 2019, 10:18:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 161