Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach

Obwieszczenie 
o zebranych dowodach i materiałach 
 
Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.),
 
Zawiadamiam 
 
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na  wniosek z dnia 15.10.2019 r. Energy Solar 28 Sp. z o.o.. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Bagińskiego dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej „Lubień Kujawski I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Czaple, gmina Lubień Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorski
     W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu.
    Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.
       Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe.
        Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjna w miejscowości Czaple.
        Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (11 grudnia 2019)
Opublikował: Monika Piwińska (11 grudnia 2019, 12:03:48)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 171