Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-budowa sieci energetycznej SN i nN w m. Gagowy Nowe

INW.6733.15.2019                                                            Lubień Kujawski dn. 05.12.2019 r.
 
 
 
 
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania 
 
 
    Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze zm.) 


zawiadamiam

że na wniosek z dnia 27.11.2019 r. złożony przez spółkę Energa Operator Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Gen Bema 128, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Pawła Ziółkowskiego (adres w aktach sprawy), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN – 15 kV i niskiego napięcia nN-0,4 kV oraz 2 szt. szafek pomiarowych na terenie działek nr ewid. 67/3, 24/2, 29/2, 32/1, 33/3, 33/2 w obrębie Gagowy Nowe, gm. Lubień Kujawski. 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18. 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w miejscowości Gagowy Nowe w gminie Lubień Kujawski. 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (5 grudnia 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (5 grudnia 2019, 13:34:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163