Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa wodociągu w m. Gliznowo

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 13.11.2019 r.
INW.6733.10.2019                
 
 
Obwieszczenie


Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.), 
  
  
zawiadamiam 
 
o wydaniu w dniu 13.11.2019 r. decyzji znak INW.6733.10.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy Lubień Kujawski, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek oznaczonych nr 231/13, 139/5, 139/4, 262, 274, 73, 72, 74, położonych w obrębie ewidencyjnym Gliznowo, gmina Lubień Kujawski. 
  
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00. 
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp.). 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie Gliznowo.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (13 listopada 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (13 listopada 2019, 10:46:31)

Ostatnia zmiana: Ewa Kaczmarek (13 listopada 2019, 13:55:16)
Zmieniono: usunięto błąd w sygnaturze obwieszczenia dot. nr sprawy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 210