Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-siec elektroenergetyczna w obrębie Rutkowice, Kamienna

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 08.11.2019 r. 
INW.6733.9.2019                  
 
 
Obwieszczenie 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.), 
  
  
zawiadamiam 
 
o wydaniu w dniu 07.11.2019 r. decyzji znak INW.6733.9.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Karola Kujawskiego, dla przedsięwzięcia polegającego na: 
  
- wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej średniego napięcia SN-15kV, 
- budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, 
- budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV "Kretkowo 3", 
- budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV, 
- wymianie istniejącego przyłącza napowietrznego nN-0,4 kV, 
- wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej nN-0,4 kV (wykonanie podziału sieci na wymienionym słupie) na terenie działek oznaczonych numerami 78, 69,79 położonych w obrębie ewidencyjnym Rutkowice oraz na terenie działek oznaczonych numerami 88, 89, 90, 75 i 95/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Kamienna, gmina Lubień Kujawski. 
  
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500. 
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp.). 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Kamienna, Kretkowo, Rutkowice.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (8 listopada 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (8 listopada 2019, 11:33:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134