Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej w m. Wiktorowo na dz. nr ewid. 15/2, 11, 9/8INW.6733.13.2019                                                            Lubień Kujawski dn. 29.10.2019 r.
 
 
 
 
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania 
 
 
Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 17.10.2019 r. złożony przez Pana Zbigniewa Prośniewskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jarosława Błaszczyka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 15/2, 11 i 9/8 w obrębie Wiktorowo, gm. Lubień Kujawski.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18. 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w sołectwie Wiktorowo w gminie Lubień Kujawski. 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (29 października 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (29 października 2019, 13:11:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 136