Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy-budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą na dz. 313/26, 313/27, 313/29 w Lubieniu Kujawskim

Lubień Kujawski 29.10.2019 r.
INW.6730.37.2019
 
 
 
Obwieszczenie 
o wydaniu decyzji 
 
Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) 


zawiadamiam, 
 
o wydaniu w dniu 29.10.2019 r. decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości oznaczonej jako działki nr 313/26, nr 313/27, nr 313/29, położonej w obrębie ewidencyjnym miasta Lubień Kujawski, gm. Lubień Kujawski, z wniosku spółki Molewski z siedzibą we Włocławku. 
  
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
  
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (29 października 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (29 października 2019, 13:04:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 136