Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach-zmiana decyzji celu publicznego-rozbudowa OSP Krzewie

 
 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 22.10.2019 r.
INW.6733.9.2017                  
 
 
 
  
Obwieszczenie 
o zebranych dowodach i materiałach 
  
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.), 

zawiadamiam 

            o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak INW.6733.9.2017 z dnia 03.08.2017 r. wydanej na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i nadbudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu na nieruchomości oznaczonej jako działki nr 25/2 i 26, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzewie I, gmina Lubień Kujawski. 
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty. 
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjna w miejscowości Krzewie. 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (22 października 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (22 października 2019, 14:53:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130