Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-rekonstrukcja zabytkowego młyna w m. Kłóbka dz. nr ewid. 153 i 36

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 18.10.2019 r.
INW.6733.8.2019                  
                                                                             
Obwieszczenie 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.), 
  
 
zawiadamiam 
 
o wydaniu w dniu 18.10.2019 r. decyzji znak INW.6733.8.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej z siedzibą we Włocławku przy ul. Słowackiego 1a, dla przedsięwzięcia polegającego na rekonstrukcji zabytkowego młyna wodnego w Kłóbce, na terenie działek oznaczonych nr 153 i nr 36, położonych w obrębie ewidencyjnym Kłóbka, gmina Lubień Kujawski.  
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500. 
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp.). 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłóbka. 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (18 października 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (21 października 2019, 14:17:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131