Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających oraz o zebranych dowodach-budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Gliznowo

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 18.10.2019 r. 
INW.6733.10.2019
           
 
OBWIESZCZENIE 
           
      Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam: 
  
1)      o wydanych postanowieniu i decyzji przez: 
  
  • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 14.10.2019 r. (wpływ 17.10.2019 r.) sygnatura WA.RPP.611.967.2019.AW; 
  • Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach z dnia 07.10.2019 r. (wpływ 08.10.2019 r.) sygnatura PZD.TO.456.126.2019; 
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek oznaczonych nr 231/13, 139/5, 139/4, 262, 274, 73, 72, 74, położonych w obrębie ewidencyjnym Gliznowo, gmina Lubień Kujawski,w toku postępowania administracyjnego o wydanie ww. decyzji dla omawianego zadania, 
  
2)      o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem ww. decyzji. 
  
        Z treścią postanowienia i decyzji strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945) na niniejsze postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie Inwestorowi. 
Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w referacie Inwestycyjnym pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
        Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie Gliznowo. 
  
  
  
  
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (18 października 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (18 października 2019, 11:22:11)

Ostatnia zmiana: Ewa Kaczmarek (18 października 2019, 12:33:27)
Zmieniono: litrówka w tytule

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 167