Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji celu publicznego-budowa sieci elektroenergetycznej w m. Chojny, gm. Lubień Kujawski oraz Unisławice w gm. Kowal

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 15.10.2019 r. 
INW.6733.11.2019                
 
 
 
  
Obwieszczenie 
o zebranych dowodach i materiałach 
 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamiam o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek z dnia 28.08.2019 r. spółki Energa Operator z siedzibą w Toruniu przy ul. Generała Bema 128, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Piotra Wawrzyniaka dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 
–          napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, 
–          elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, 
–          elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z szafką pomiarową na terenie działek oznaczonych numerami 37 i 41 położonych w obrębie ewidencyjnym Unisławice, gmina Kowal oraz na terenie działek oznaczonych numerami 101, 146, 147, 100, 96/2 i 140  położonych w obrębie ewidencyjnym Chojny, gmina Lubień Kujawski.      
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag,
w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18
w godzinach pracy Urzędu. 
    Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty. 
       Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe. 
        Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, Urzędu Gminy Kowal oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjna w miejscowości Chojny w gminie Lubień Kujawski i w sołectwie Unisławice, w gminie Kowal. 
     Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (15 października 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (15 października 2019, 10:17:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121