Obwieszczenie o zebranych dowodach i mateirałach przed wydaniem decyzji celu publicznego-Budowa sieci energetycznej w obrębie Rutkowice, Kamienna

                                   Lubień Kujawski dn. 11.10.2019 r. 
INW.6733.9.2019                  
 
 
Obwieszczenie 
o zebranych dowodach i materiałach 
 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.), 


zawiadamiam 


            o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na  wniosek z dnia 26.07.2019 r. Energa Operator S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Karola Kujawskiego dla przedsięwzięcia polegającego na: 
- wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej średniego napięcia SN-15kV, 
- budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, 
- budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV "Kretkowo 3", 
- budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV, 
- wymianie istniejącego przyłącza napowietrznego nN-0,4 kV, 
- wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej nN-0,4 kV (wykonanie podziału sieci na wymienionym słupie) na terenie działek oznaczonych numerami 78, 69,79 położonych w obrębie ewidencyjnym Rutkowice oraz na terenie działek oznaczonych numerami 88, 89, 90, 75 i 95/2  położonych w obrębie ewidencyjnym Kamienna, gmina Lubień Kujawski, 
     W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18
w godzinach pracy Urzędu. 
    Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty. 
       Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe. 
        Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjna w miejscowości Kamienna, Kretkowo, Rutkowice. 
        Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
  
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (11 października 2019)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (14 października 2019, 07:23:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 128